Algemene voorwaarden van Flyboard Almere

ALGEMENE HUUR-, GEDRAGS- EN/OF GEBRUIKSVOORWAARDEN
ARTIKEL 1 – DEFINITIES
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen verhuurder
B.V. en huurder.
1.2 Deze algemene voorwaarden betreffen voorwaarden in de zin van art. 6:231 e.v. BW. Van
deze voorwaarden afwijkende afspraken c.q. bedingen zijn voor verhuurder slechts bindend voor
zover deze door haar schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
verhuurder: Flyboard Almere
huurder: de wederpartij(en) van verhuurder, zijnde een consument, een natuurlijk persoon handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel een rechtspersoon, alsmede de personen die het gehuurde gedurende de huurperiode zal gebruiken.
huurperiode: de in de overeenkomst benoemde periode waarin het gehuurde aan huurder ter beschikking gesteld wordt.
overeenkomst: iedere huurovereenkomst dan wel enige andere overeenkomst, waarbij verhuurder
zich verbindt om, tegen betaling, roerende zaken, e.e.a. in de breedste zin van het woord, aan
huurder ter beschikking te stellen. Een overeenkomst komt te allen tijde schriftelijk of elektronisch tot stand.

ARTIKEL 2 – WERKINGSSFEER
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, arrangementen, orderbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De algemene voorwaarden van de huurder zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
2.3 Verhuurder is slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen
daarop gebonden, nadat verhuurder daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan.

ARTIKEL 3 – BETALINGSVOORWAARDEN
3.1 Betaling van de huurprijs dient, behoudens artikel 3.2 van deze voorwaarden, te geschieden
uiterlijk op het moment dat het gehuurde aan huurder ter beschikking gesteld wordt.
3.2 In geval de overeenkomst via elektronische overeenkomst tot stand is gekomen dient te overeengekomen prijs te worden voldaan via de betaalmodule op de website van verhuurder.
3.3 De in artikel 3.1 en 3.2 bedoelde betalingstermijnen betreffen een fatale termijn in de zin van
artikel 6:83 BW. Vanaf de dag nadat de betalingstermijn verstreken is verkeert huurder derhalve
in verzuim en is hij, naast de hoofdsom, eveneens verschuldigd de wettelijke rente, incassokosten
en gerechtelijke kosten.
3.4 De incassokosten bedragen 15% van de huurprijs, met een minimum van € 40,00. De wettelijke rente wordt berekend krachtens de maatstaf als bedoeld in art. 6:119a BW. In geval sprake is
van een huurder in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon, derhalve niet handelende onder
enig beroep of bedrijf, dan wordt voor de berekening en verschuldigdheid incassokosten en rente
aansluiting worden gezocht bij artikel 6:96, 6:119 BW en het Besluit voor buitengerechtelijke incassokosten.

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN VAN HUURDER EN BIJ HUURDER HORENDE GEBRUIKERS
4.1 Huurder(s) is/zijn verplicht, uiterlijk op het moment van aanvang van de huurperiode, alle
persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen die van het gehuurde gebruik zullen
maken tijdens de huurperiode aan verhuurder mede te delen. Deze verplichting geldt met name
voor alle relevante medische en conditionele omstandigheden.
4.2 Iedere huurder en/of gebruiker van het gehuurde dient in het bezit te zijn van een erkend
zwemdiploma.
4.3 Huurder(s) en/of de gebruiker(s) van het gehuurde wordt/worden geacht uiterlijk op het
moment dat het gehuurde aan hem/hen ter beschikking gesteld wordt door verhuurder een voldoende ongevallenverzekering te hebben afgesloten.
4.4 Huurder(s) en/of de gebruiker(s) van het gehuurde is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van verhuurder of diens vertegenwoordiger. Huurder(s) en/of gebruikers van het gehuurde die zodanige hinder of overlast veroorzaakt dat daardoor de veiligheid van zichzelf of
anderen in gevaar wordt gebracht, dan wel die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en
milieu, kan zonder nadere aankondiging door verhuurder worden verboden het gehuurde nog
verder te gebruiken. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder(s).
4.5 Huurder en/of de gebruiker(s) van het gehuurde is/zijn gehouden het gehuurde te gebruiken
op een wijze waartoe het krachtens zijn aard is bestemd. Huurder(s) en/of de gebruiker(s)
mag/mogen geen wijzigingen in of aan het gehuurde realiseren en/of of deze aan derden in gebruik geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder. Huurder(s) en/of de
gebruiker(s) stelt/stellen verhuurder onverwijld en derhalve uiterlijk aan het einde van de huurperiode in kennis van beschadigingen en/ of verlies van het gehuurde. Huurder(s) en/of de gebruiker(s) zal/zullen het gehuurde in dezelfde staat als waarin deze door verhuurder aan hem/hen ter
beschikking gesteld is – aan het einde van de huurperiode en op de daartoe afgesproken plaats –
overdragen aan verhuurder.
4.6 Indien een huurder en/of een gebruiker van het gehuurde jonger is dan 18 jaar en niet wordt
begeleid door een meerderjarige, dient aan verhuurder een verklaring van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) te worden overgelegd waaruit blijkt dat zij instemmen met de overeenkomst c.q.
het gebruik van het gehuurde door de minderjarige, dan wel dien(t)(en) de wettelijke vertegenwoordiger(s) de overeenkomst te ondertekenen.
4.7 Elke huurder die de overeenkomst tekent dient – uiterlijk op het moment dat het gehuurde
door verhuurder aan huurder ter beschikking wordt gesteld – een kopie van zijn legitimatiebewijs,
zijn adresgegevens en de gegevens van zijn bankrekening aan verhuurder kenbaar te maken. Weigering van een van deze eisen kan leiden tot ontbinding van de overeenkomst door verhuurder

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN VERHUURDER
5.1 Verhuurder stelt het gehuurde op de ingangsdatum van de huurperiode ter beschikking aan de
huurder. Het gehuurde dient in goede staat te zijn, hetgeen inhoudt dat het kan dienen voor het
gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een deugdelijke veiligheidsuitrusting
(voor zover vereist)
5.2 Verhuurder heeft het gehuurde voldoende verzekerd tegen schade. Voor de verzekering geldt
een eigen risico van € 500,00 te voldoen door huurder in geval sprake is van aan hem toerekenbare schade. Artikel 5.2 geldt uitdrukkelijk slechts voor de huur van één of meerdere sloepen.
Subs zijn niet verzekerd overeenkomstig het bepaalde in dit artikellid.
5.3 Partijen leggen de staat van het gehuurde vast in een bij de overeenkomst gevoegd opleverformulier dat door beide partijen wordt ondertekend. Huurder ontvangt een kopie van dit opleverformulier onverwijld na ondertekening.
5.4 Aan het einde van de huurperiode stelt huurder het gehuurde weer ter beschikking aan verhuurder en wel op de in de overeenkomst overeengekomen plaats en tijd in ontvangst, tenzij hij
met de consument iets anders heeft afgesproken.

ARTIKEL 6 – ANNULERING
6.1 Ingeval huurder de overeenkomst wenst te annuleren dan dient zij verhuurder hiervan schriftelijk of via elektronische weg in kennis te stellen.
6.2 Ter zake van annulering worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
a) Bij annulering meer dan 4 weken vóór aanvang van de huurperiode is 30% van de huursom
verschuldigd, met een minimum van € 150,00.
b) Bij annulering tussen 4 tot 2 weken vóór aanvang van de huurperiode is 50% van de huursom
verschuldigd) Bij annulering 2 tot 0 weken vóór aanvang van de huurperiode, blijft de totale huurprijs verschuldigd.
6.3 In geval de huursom minder bedraagt dan € 250,00 (inclusief btw), dan zal in geval van annulering de navolgende annuleringskosten in rekening worden gebracht
a) Bij annulering tot één week vóór aanvang van de huurperiode is 15% van de huursom verschuldigd.
b) Bij annulering tussen tot twee dagen vóór aanvang van de huurperiode is 50% van de huursom
verschuldigd.
c) Bij annulering binnen twee dagen vóór aanvang van de huurperiode weken van de huurperiode, blijft de totale huurprijs verschuldigd.
6.4 De betaling van het bepaalde in artikel 6.2 en 6.3 bedoelde annuleringsvergoeding(en) dient
uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum in het bezit te zijn van verhuurder, waarbij verhuurder zich het recht voorbehoudt om eventueel reeds door huurder betaalde bedragen te verrekenen met de annuleringsvergoeding

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Huurder is gedurende de in de overeenkomst genoemde huurperiode aansprakelijk voor alle
schade, daaronder begrepen teloorgang, van/aan het gehuurde die het gevolg is van gedragingen
die aan huurder toerekenbaar zijn.
7.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel of ongeval aan de zijde van huurder, tenzij huurder aantoont dat de schade het gevolg van opzet of
bewuste roekeloosheid aan de zijde van verhuurder.

ARTIKEL 8 – NIET NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST
8.1 Als verhuurder zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt, kan huurder de
huurovereenkomst ontbinden, tenzij sprake is van overmacht. In dat geval gelden de bepalingen
van artikel 9.
8.2 Huurder maakt in dat geval aanspraak op, door hem aan te tonen, vergoeding van geleden
schade, tenzij de tekortkoming niet aan verhuurder kan worden toegerekend.
8.3 In geval huurder het gehuurde aan het einde van de overeengekomen huurperiode niet aan
verhuurder ter beschikking stelt, heeft verhuurder het recht op een evenredige vermeerdering van
de huursom en op vergoeding van haar (gevolg)schade, tenzij de vertraging niet aan huurder kan
worden toegerekend.
8.4 Indien huurder het gehuurde aan het einde van de huurperiode niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen aan verhuurder ter beschikking stelt, dan heeft verhuurder het recht
om het gehuurde op kosten van huurder in de genoemde staat te herstellen.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT
9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van verhuurder onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als
overmacht: ziekte van personeel benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden, verkeershinder, overheidsgeboden, overheidsverboden, pandemie, natuurrampen, oorlog, oorlogsgevaar,
oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen op het bedrijf
van verhuurder of dat van door haar ingeschakelde derden.
9.2 Bij overmacht heeft verhuurder – naar haar keuze – het recht om de huurperiode met ten
hoogste twee maanden te verdagen, te wijzigen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat verhuurder in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening
van enige schadevergoeding.

ARTIKEL 10 – KLACHTEN
10.1 Klachten van huurder over de uitvoering van de overeenkomst door verhuurder dienen
schriftelijk, dan wel elektronisch en vergezeld van voldoende argumentatie c.q. onderbouwing aan
verhuurder kenbaar gemaakt te worden. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat de klacht isontstaan te worden geopenbaard. Een klacht is in ieder geval niet binnen bekwame tijd kenbaar
gemaakt wanneer de klacht niet binnen 4 weken na bekendheid met de klacht aan de zijde van
huurder op de voorschreven wijze aan verhuurder kenbaar gemaakt is.
10.2 Overtreding van hetgeen in artikel 10.1 leidt tot verval van recht aan de zijde van huurder,
tenzij overschrijding van de klachtplicht verhuurder niet daadwerkelijk heeft geschaad in zijn bewijspositie.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
11.1 Op overeenkomsten tussen verhuurder en huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen die uit enige overeenkomst voortvloeien zullen door de meest
gerede partij worden voorgelegd aan de ter zake absolute en relatief bevoegde Nederlandse rechter.
11.3 Indien krachtens gerechtelijke uitspraak één of meerdere artikelen van deze voorwaarden
worden vernietigd of anderszins buiten toepassing worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen op te nemen, welke de nietige/vernietigde zullen vervangen.
11.4 In geval sprake is van strijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst
dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
11.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
Verhuurder zal dan in overleg met huurder treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht
wordt genomen

0
    0
    Your Cart
    Your cart is empty